Celem Stowarzyszenia Miodowy Młyn są działania o charakterze promocyjnym, turystycznym, konferencyjnym, organizacyjnym, mające na celu promocję i rozwój regionu opatowskiego a w szczególności poprzez wykonywanie zadań poprzez:

 1. działalność w zakresie edukacji, promocji, ochrony i rozwoju dóbr kultury lokalnej,
 2. promocję potencjału historycznego i tradycji ziemi opatowskiej,
 3. działalność na rzecz rozwoju ruchu turystycznego na terenie powiatu opatowskiego,
 4. propagowanie wiedzy historyczno-kulturalnej dotyczącej ziemi opatowskiej,
 5. rozwijanie twórczego potencjału społeczności powiatu opatowskiego,
 6. działalności w zakresie promocji zdrowia, sportu, rekreacji i wypoczynku,
 7. wspieranie lokalnych inicjatyw społecznych, promocję i organizację wolontariatu,
 8. działalność na rzecz prezentacji dziedzictwa kulturalnego i historycznego mniejszości narodowych,
 9. działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.

Stowarzyszenie Miodowy Młyn

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 1. promocję działań i inicjatyw na rzecz powiatu Opatów,
 2. organizowanie lokalnych wydarzeń artystycznych, kulturalnych i sportowych,
 3. organizowanie konferencji, szkoleń i warsztatów,
 4. realizację i wspieranie projektów zorientowanych na integrację środowisk lokalnych,
 5. realizację i wspieranie projektów zorientowanych na prezentację historii, tradycji, kultury i osiągnięć środowisk lokalnych,
 6. promowanie placówek muzealnych, kulturalnych i innych o dużym potencjale turystycznym,
 7. współpracę z organami samorządu terytorialnego, organami administracji rządowej, szkołami, uczelniami wyższymi oraz innymi organizacjami pozarządowymi, a także ze społecznością lokalną,
 8. podejmowanie inicjatyw obywatelskich i udział w partnerskich przedsięwzięciach społecznych,
 9. udzielanie pomocy rzeczowej i finansowej osobom fizycznym i instytucjom,
 10. prowadzenie innych działań sprzyjających realizacji statutowych celów Stowarzyszenia,
 11. podejmowanie działań na rzecz promocji prowadzonej działalności statutowej w szczególności poprzez prowadzenie portali internetowych, udział w targach wystawienniczych.

Zarząd Stowarzyszenia:

 • Prezes Zarządu: Adam Hanuszkiewicz
 • Wiceprezesi Zarządu: Marta Tłuścik, Grzegorz Kozak

Statut Stowarzyszenia – do pobrania tutaj

Dane rejestrowe:

 • Numer KRS 0000732281
 • REGON 380291974
 • NIP 8631701549
 • Konto: Bank Spółdzielczy w Staszowie, 95 9431 0005 2001 0027 2957 0001