§1 DOBA HOTELOWA

 1. Pokój hotelowy wynajmowany jest na doby hotelowe.
 2. Doba hotelowa trwa od godziny 14:00 do godziny 12:00 dnia następnego.
 3. Prośbę o przedłużenie doby hotelowej Gość powinien zgłosić w recepcji do godziny 10 w dniu planowanego wyjazdu. Hotel uwzględni życzenia przedłużenia pobytu w miarę posiadanych miejsc noclegowych (pokoi).

§2 REZERWACJA I MELDUNEK

 1. Najmujący pokój Gość hotelu zobowiązany jest do okazania pracownikowi Recepcji przy zameldowaniu dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość Gościa. W przypadku odmowy okazania dokumentu w sposób umożliwiający zameldowanie Recepcjonista ma obowiązek odmówić wydania klucza do pokoju.
 2. Rozpoczęcie pobytu w hotelu jest równoznaczne z zaakceptowaniem przepisów tego regulaminu przez Gościa.
 3. Gość hotelowy nie może przekazywać pokoju osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną opłatę za pobyt.
 4. Osoby niezameldowane w Hotelu mogą gościnnie przebywać w pokoju hotelowym od godziny 7:00 do godziny 22:00.
 5. Hotel może odmówić przyjęcia gościa, który mieszkając wcześniej rażąco naruszył regulamin hotelowy wyrządzając szkodę w mieniu hotelowym lub gości albo szkodę gościom, pracownikom hotelu lub innym osobom przebywającym w hotelu.

§3 USŁUGI

 1. Hotel świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług Gość jest proszony o niezwłoczne ich zgłaszanie do Recepcji, co umożliwi pracownikom poprawę standardu świadczonych usług.
 2. Hotel ma obowiązek zapewnić Gościom:
  • warunki do pełnego i nieskrępowanego wypoczynku,
  • bezpieczeństwo pobytu, w tym bezpieczeństwo zachowania w tajemnicy informacji o Gościu,
  • profesjonalną i uprzejmą obsługę w zakresie wszystkich usług świadczonych w Hotelu,
  • sprawność urządzeń technicznych,
  • sprzątanie pokoju i wykonywanie niezbędnych napraw urządzeń podczas nieobecności Gościa, a w jego obecności tylko wówczas, gdy wyrazi takie życzenie.
 3. Dodatkowo na życzenie Gościa, Hotel świadczy nieodpłatnie następujące usługi:
  • udzielanie informacji związanych z pobytem i podróżą,
  • budzenie o wyznaczonej godzinie,
  • przechowywanie pieniędzy i przedmiotów wartościowych w depozycie hotelowym w czasie pobytu Gościa w Hotelu z zastrzeżeniem § 5 ust. 4 Regulaminu,
  • przechowanie bagażu Gościa,
  • zamawianie taksówki.

§4 ODPOWIEDZIALNOŚĆ GOŚCI

 1. Dzieci poniżej 12. roku życia powinny znajdować się na terenie Hotelu pod stałym nadzorem opiekunów prawnych. Opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody powstałe w wyniku działania dzieci.
 2. Gość hotelowy ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia wyposażenia i urządzeń technicznych Hotelu, powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób.
 3. Każdorazowo Gość opuszczający pokój, ze względów bezpieczeństwa, powinien wyciągnąć kartę z czytnika, zakręcić krany oraz zamknąć drzwi. Kartę chip pozostawić w recepcji.

§5 ODPOWIEDZIALNOŚĆ HOTELU

 1. Hotel ponosi odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez osoby korzystające z jego usług w zakresie określonym przepisami kodeksu cywilnego.
 2. Gość powinien zawiadomić Recepcję o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
 3. Hotel odpowiada z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną wyłącznie, jeśli przedmioty te zostały oddane na przechowanie do depozytu hotelowego.
 4. Hotel zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia do depozytu hotelowego przedmiotów o dużej wartości, znacznych kwot pieniężnych, przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu oraz przedmiotów wielkogabarytowych, których nie można umieścić w depozycie.
 5. Hotel nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia i utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa, przedmiotów w nim pozostawionych oraz żywych zwierząt, niezależnie od tego, czy pojazdy te zostały zaparkowane na parkingu hotelowym czy poza terenem Hotelu.

§6 ZWROT RZECZY POZOSTAWIONYCH

 1. Przedmioty osobistego użytku, pozostawione w pokoju hotelowym przez wyjeżdżającego Gościa, będą odesłane na wskazany przez Gościa adres na jego koszt. W przypadku nieotrzymania od Gościa dyspozycji odesłania pozostawionych rzeczy, Hotel przechowa powyższe przedmioty na koszt właściciela przez okres trzech miesięcy.

§7 CISZA NOCNA

 1. W Hotelu obowiązuje cisza nocna od godziny 22:00 do godziny 7:00 rano.

§8 REKLAMACJE

 1. Goście mają prawo do składania reklamacji w przypadku zauważenia uchybień w jakości świadczonych usług. Wszelkie reklamacje przyjmuje Recepcja. Reklamacja powinna być złożona niezwłocznie po zauważeniu uchybień w standardzie świadczonych usług.

§9 POSTANOWIENIA DODATKOWE

 1. Hotel akceptuje obecność zwierząt. Zwierzęta mogą przebywać na terenie Hotelu za dodatkową opłatą, w wysokości 35 zł./dobę. Jednakże właściciel zwierzęcia jest zobowiązany do trzymania go w taki sposób, aby nie stanowił zagrożenia dla innych Gości i personelu. Gość ma obowiązek usunąć wszelkie nieczystości pozostawione przez zwierzę na terenie Hotelu. W przestrzeniach ogólnodostępnych zwierzęta muszą być trzymane na smyczy.
 2. Z wyjątkiem miejsc do tego wyznaczonych, na terenie hotelu, w tym w pokojach hotelowych, zgodnie z ustawą z dnia 8 kwietnia 2010 roku o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. Nr 81, poz. 529) – obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów i wyrobów tytoniowych.
 3. Złamanie zakazu palenia papierosów i wyrobów tytoniowych w pokoju hotelowym jest równoznaczne z wyrażeniem przez najmującego pokój gościa zgody na pokrycie kosztów dearomatyzacji pokoju w wysokości 1 100 złotych. W przypadku uruchomienia alarmu przeciwpożarowego kara grzywny wynosi od 5000 zł.
 4. W pokojach hotelowych nie można przechowywać ładunków niebezpiecznych – broni i amunicji, materiałów łatwopalnych, wybuchowych i iluminacyjnych.
 5. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach grzałek, żelazek elektrycznych i innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia pokoju hotelowego.
 6. Gość wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późniejszymi zmianami) przez Netradus Polska sp. z o.o. z siedzibą w Staszowie, ul. Krakowska 46, 28-200 Staszów, dla potrzeb niezbędnych do realizacji pobytu Gościa w Hotelu, korzystania przez Gościa z pozostałych usług świadczonych przez Hotel. Gość ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich korygowania.
 7. Zakazuje się prowadzenia na terenie Hotelu akwizycji i sprzedaży obnośnej.
 8. Zabrania się nadmiernego hałasowania, powodowania nieprzyjemnych zapachów, ani innych rzeczy, które przeszkadzają, szkodzą czy irytują pozostałych Gości Hotelu.
 9. Gościom nie wolno dokonywać jakichkolwiek zmian w pokojach hotelowych i ich wyposażeniu, poza nieznacznym przestawianiem mebli i wyposażenia, nie naruszającym ich funkcjonalność i bezpieczeństwo korzystania.
 10. W przypadku nieprzestrzegania regulaminu, Hotel ma prawo do natychmiastowego wykwaterowania Gościa z Hotelu, po wcześniejszym uregulowaniu zamówionych przez Gościa świadczeń oraz pokryciu ewentualnych uszkodzeń powstałych na terenie obiektu z jego winy.
 11. Regulamin jest dostępny do wglądu w Recepcji hotelowej, a także w każdym pokoju hotelowym.