PL | EN | RU     recepcja@miodowymlyn.pl  tel: 533 355 393, 15 831 00 50

Regulamin

Regulamin Hotelu Miodowy Młyn ***

§1 DOBA HOTELOWA

 1. Pokój hotelowy wynajmowany jest na doby hotelowe.
 2. Doba hotelowa trwa od godziny 14:00 do godziny 12:00 dnia następnego.
 3. Prośbę o przedłużenie doby hotelowej Gość powinien zgłosić w recepcji do godziny 10 w dniu planowanego wyjazdu. Hotel uwzględni życzenia przedłużenia pobytu w miarę posiadanych miejsc noclegowych (pokoi).

§2 REZERWACJA I MELDUNEK

 1. Najmujący pokój Gość hotelu zobowiązany jest do okazania pracownikowi Recepcji przy zameldowaniu dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość Gościa. W przypadku odmowy okazania dokumentu w sposób umożliwiający zameldowanie Recepcjonista ma obowiązek odmówić wydania klucza do pokoju.
 2. Rozpoczęcie pobytu w hotelu jest równoznaczne z zaakceptowaniem przepisów tego regulaminu przez Gościa.
 3. Gość hotelowy nie może przekazywać pokoju osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną opłatę za pobyt.
 4. Osoby niezameldowane w Hotelu mogą gościnnie przebywać w pokoju hotelowym od godziny 7:00 do godziny 22:00.
 5. Hotel może odmówić przyjęcia gościa, który mieszkając wcześniej rażąco naruszył regulamin hotelowy wyrządzając szkodę w mieniu hotelowym lub gości albo szkodę gościom, pracownikom hotelu lub innym osobom przebywającym w hotelu.

§3 USŁUGI

 1. Hotel świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług Gość jest proszony o niezwłoczne ich zgłaszanie do Recepcji, co umożliwi pracownikom poprawę standardu świadczonych usług.
 2. Hotel ma obowiązek zapewnić Gościom:
  – warunki do pełnego i nieskrępowanego wypoczynku,
  – bezpieczeństwo pobytu, w tym bezpieczeństwo zachowania w tajemnicy informacji o Gościu,
  – profesjonalną i uprzejmą obsługę w zakresie wszystkich usług świadczonych w Hotelu,
  – sprawność urządzeń technicznych,
  – sprzątanie pokoju i wykonywanie niezbędnych napraw urządzeń podczas nieobecności Gościa, a w jego obecności tylko wówczas, gdy wyrazi takie życzenie.
 3. Dodatkowo na życzenie Gościa, Hotel świadczy nieodpłatnie następujące usługi:
  – udzielanie informacji związanych z pobytem i podróżą,
  – budzenie o wyznaczonej godzinie,
  – przechowywanie pieniędzy i przedmiotów wartościowych w depozycie hotelowym w czasie pobytu Gościa w Hotelu z zastrzeżeniem § 5 ust. 4 Regulaminu,
  – przechowanie bagażu Gościa,
  – zamawianie taksówki.

§4 ODPOWIEDZIALNOŚĆ GOŚCI

 1. Dzieci poniżej 12. roku życia powinny znajdować się na terenie Hotelu pod stałym nadzorem opiekunów prawnych. Opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody powstałe w wyniku działania dzieci.
 2. Gość hotelowy ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia wyposażenia i urządzeń technicznych Hotelu, powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób.
 3. Każdorazowo Gość opuszczający pokój, ze względów bezpieczeństwa, powinien wyciągnąć kartę z czytnika, zakręcić krany oraz zamknąć drzwi. Kartę chip pozostawić w recepcji.

§5 ODPOWIEDZIALNOŚĆ HOTELU

 1. Hotel ponosi odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez osoby korzystające z jego usług w zakresie określonym przepisami kodeksu cywilnego.
 2. Gość powinien zawiadomić Recepcję o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
 3. Hotel odpowiada z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną wyłącznie, jeśli przedmioty te zostały oddane na przechowanie do depozytu hotelowego.
 4. Hotel zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia do depozytu hotelowego przedmiotów o dużej wartości, znacznych kwot pieniężnych, przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu oraz przedmiotów wielkogabarytowych, których nie można umieścić w depozycie.
 5. Hotel nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia i utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa, przedmiotów w nim pozostawionych oraz żywych zwierząt, niezależnie od tego, czy pojazdy te zostały zaparkowane na parkingu hotelowym czy poza terenem Hotelu.

§6 ZWROT RZECZY POZOSTAWIONYCH

 1. Przedmioty osobistego użytku, pozostawione w pokoju hotelowym przez wyjeżdżającego Gościa, będą odesłane na wskazany przez Gościa adres na jego koszt. W przypadku nieotrzymania od Gościa dyspozycji odesłania pozostawionych rzeczy, Hotel przechowa powyższe przedmioty na koszt właściciela przez okres trzech miesięcy.

§7 CISZA NOCNA

 1. W Hotelu obowiązuje cisza nocna od godziny 22:00 do godziny 7:00 rano.

§8 REKLAMACJE

 1. Goście mają prawo do składania reklamacji w przypadku zauważenia uchybień w jakości świadczonych usług. Wszelkie reklamacje przyjmuje Recepcja. Reklamacja powinna być złożona niezwłocznie po zauważeniu uchybień w standardzie świadczonych usług.

§9 POSTANOWIENIA DODATKOWE

 1. Hotel akceptuje obecność zwierząt. Zwierzęta mogą przebywać na terenie Hotelu za dodatkową opłatą, w wysokości 30 zł./dobę. Jednakże właściciel zwierzęcia jest zobowiązany do trzymania go w taki sposób, aby nie stanowił zagrożenia dla innych Gości i personelu. Gość ma obowiązek usunąć wszelkie nieczystości pozostawione przez zwierzę na terenie Hotelu. W przestrzeniach ogólnodostępnych zwierzęta muszą być trzymane na smyczy.
 2. Z wyjątkiem miejsc do tego wyznaczonych, na terenie hotelu, w tym w pokojach hotelowych, zgodnie z ustawą z dnia 8 kwietnia 2010 roku o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. Nr 81, poz. 529) – obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów i wyrobów tytoniowych.
 3. Złamanie zakazu palenia papierosów i wyrobów tytoniowych w pokoju hotelowym jest równoznaczne z wyrażeniem przez najmującego pokój gościa zgody na pokrycie kosztów dearomatyzacji pokoju w wysokości 1 100 złotych. W przypadku uruchomienia alarmu przeciwpożarowego kara grzywny wynosi od 5000 zł.
 4. W pokojach hotelowych nie można przechowywać ładunków niebezpiecznych – broni i amunicji, materiałów łatwopalnych, wybuchowych i iluminacyjnych.
 5. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach grzałek, żelazek elektrycznych i innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia pokoju hotelowego.
 6. Gość wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późniejszymi zmianami) przez Hotel Miodowy Młyn z siedzibą w Opatowie przy ul. Legionów 3 dla potrzeb niezbędnych do realizacji pobytu Gościa w Hotelu, korzystania przez Gościa z pozostałych usług świadczonych przez Hotel. Gość ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich korygowania.
 7. Zakazuje się prowadzenia na terenie Hotelu akwizycji i sprzedaży obnośnej.
 8. Zabrania się nadmiernego hałasowania, powodowania nieprzyjemnych zapachów, ani innych rzeczy, które przeszkadzają, szkodzą czy irytują pozostałych Gości Hotelu.
 9. Gościom nie wolno dokonywać jakichkolwiek zmian w pokojach hotelowych i ich wyposażeniu, poza nieznacznym przestawianiem mebli i wyposażenia, nie naruszającym ich funkcjonalność i bezpieczeństwo korzystania.
 10. W przypadku nieprzestrzegania regulaminu, Hotel ma prawo do natychmiastowego wykwaterowania Gościa z Hotelu, po wcześniejszym uregulowaniu zamówionych przez Gościa świadczeń oraz pokryciu ewentualnych uszkodzeń powstałych na terenie obiektu z jego winy.
 11. Regulamin jest dostępny do wglądu w Recepcji hotelowej, a także w każdym pokoju hotelowym.

Rules and regulations hotel Miodowy Młyn ***

§1 Check In and Check Out

 1. The hotel room is rented for a day.
 2. Hotel day begins at 2 p.m. and ends at 12 a.m. the next day.
 3. If you wish to extend your stay, you are obliged to report it at the hotel reception. Hotel will consider the request of the extension of your stay as far as possible.

§2 Reservation and accommodation

 1. Guest can’t give them room to others, even if it paid for whole stay.
 2. Visitors may stay at the hotel from 7 a.m. to 10 p.m.
 3. Hotel can refuse to accept a visitor, who last stay, violated the rules of the hotel, caused harm to hotel’s guests or hotel’s employees or other people in the hotel.

§ 3 Services

 1. The hotel provides service according to it’ s category and the standard. In the case of comments on the quality of service please report them at the hotel reception as soon as possible. It will allow the hotel staff to react.
 2. Hotel has a duty to ensure:
  – quiet and safe stay
  – to keep secrets about the hotel guest
  – professional and courteous service
  – efficient technical devices
  – room cleaning, equipment repair during your absence
 3. According to your wish, the hotel provides free service.
  – Giving information connected with your stay and communications
  – Waking up at specified time.
  – The storage of your money and valuables in a hotel safe during your stay.
  – The storage of luggage
  – Taxi order

§ 4 Guest responsibilities

 1. Children under 12 should be under a legal guardian control. The legal guardian take responsibilities for all of damages.
 2. Hotel guest is responsible for every damage or loss in the hotel, caused by him/her or his/her visitors.
 3. Whenever Guests leaving the room for security reasons, you should remove the card from the reader, turn off the taps and close the door. Chip card left at the reception.

§ 5 Hotel responsibilities

 1. Hotel take responsibilities for damage or loss for guest things from persons using of hotel services.
 2. Guest should notify reception immediatelly after damage.
 3. Hotel take responsibilities for lost or damage money, jewelry, securities, or objects witch is having scientific or artistic value only if these objects were placed for safekeeping in hotel deposit.
 4. Hotel reserved the right to refuse admission to the hotel deposit items of high value, money, objects threatening the security and bulky items that cannot be put in escrow.
 5. The hotel is not responsible for damage or loss of a car or other vehicle belong, regardless of whether the vehicles were parked in the hotel parking or outside the hotel.

§ 6 Return of things left

 1. Personal staff left in the room by the guest upon leaving, will be sent at your expense and to indicated address. If you do not give permission for sending, the Hotel will store these staff at the expense of the owner for a period of three months.

§ 7 Curfew

 1. The hotel night curfew from 10:00 p.m. to 7:00 a.m.

§8 The complaint

 1. Guests have the right to file a complaint if you see weaknesses in the quality of services provided. All complaints shall adopt reception. The complaint should be filed immediately after noticing the deficiencies in the standard of services provided.

§ 9 Additinally

 1. Hotel accepts animals. Pets are allowed in the hotel for an additional fee, in the amount of 30 zł. / Day. However, the owner of the animal is required to hold it in such a way as not to endanger other guests and staff. The guest has an obligation to remove any impurities left by the animal on the hotel premises. In public spaces, the animals must be kept on a leash.
 2. The hotel is completely non-smoking except in designated areas. In case of violation of the ban will be charged with a fine of 1000 zł. as for each offense.
  If you start a fire alarm fines range from 5,000 zł.
 3. In the hotel rooms you cannot store dangerous things – weapons and ammunition, flammable , explosive and illumination.
 4. Due to fire safety is not allow to use the in-room heaters, electric irons and other similar devices representing the equipment is not a hotel room.
 5. Guest agrees to the storage and processing of personal data in accordance with the Act on the Protection of Personal Data (Journal of Laws of 2016 item . 922, as amended ) by Honey Mill Hotel based in Opatow Street. Legions 3 for the needs of the stay will be at the hotel , using the will of the other services provided by the hotel . The guest has the right to access their personal data and their correction.
 6. On the hotel area – acquisition and sale are totally banned.
 7. Forbidden is making noise in the hotel, causing unpleasant odors , or other things that disturb other hotel’s guests.
 8. Guests are not allowed to make any changes in the hotel rooms and their equipment, except for a minor rearranging furniture and equipment , not affecting their functionality and safety of use.
 9. In case of non-compliance with regulations, hotel has the right to immediately turn out the guest of the hotel, after earlier settlement ordered by the will of benefits and coverage of any damage on the property of his guilt.
 10. Rules and regulations are available in hotel reception and hotel’s room.

Menagment of Hotel Miodowy Młyn